Board of Advisors

Prof. (Dr.) Bikash Sharma

Dr. Vinay K. Sharma

Prof. Gabriel Caesar Lopes

Dr. Durgamohan Mansuri

Prof. Adamu Abubakar Gwarzo

Prof. (Dr.) Sudhir Gavhane

Prof. Dr. Milan Kranjc

Dr. Ashok Kumar Raghav

HRH Dr. Camad Ali

Mr. Patrick Dang

Dr. Mogana S. Flomo Jr.

Prof. Jayles Yeoh

Prof. (Dr.) Refet Ramiz

Prof. (Dr.) Bikash Sharma appointed as Honorary President of QAHE